MARKETING

 1. Po dohode s majiteľom príprava nehnuteľnosti na fotenie
 2. Vyhotovenie a úprava fotografií nehnuteľnosti
 3. Spracovanie inzerátu – kvalitný, detailný a presný popis nehnuteľnosti, doplnený fotografiami
 4. Inzercia pod značkou RE/MAX Slovakia – najväčšia realitná sieť na Slovensku (návštevnosť webovej stránky RE/MAX Slovakia sa pohybuje medzi 60 000 – 90 000 náhľadov mesačne)
 5. Inzercia na ďalších najviac navštevovaných realitných portáloch na Slovensku
 6. Inzercia na medzinárodnom portáli RE/MAX International – global.remax.com, ktorý je celosvetovo navštevovaný (s desiatkami miliónov náhľadov, z ktorých väčšina je z Číny)
 7. Informovanie ostatných maklérov v sieti RE/MAX o ponúkanej nehnuteľnosti s odkazom na predmetný inzerát umiestnený na webovej stránke RE/MAX Slovakia. Forma informovania – emailom, telefonicky, osobne, príp. prostredníctvom sociálnej siete Facebook (aktuálne pôsobí pod značkou RE/MAX cca 225 maklérov na Slovensku (uvedené číslo sa môže meniť), z toho cca 60-70, prípadne aj viac v Bratislavskom kraji)
 8. Vyhotovenie letáku alebo brožúry s ponukou danej nehnuteľnosti a odoslanie vybraným kontaktom z mojej osobnej databázy
 9. Po dohode s majiteľom umiestnenie reklamnej plachty “NA PREDAJ” na predmetnú nehnuteľnosť
 10. Spätná väzba z trhu – vedenie štatistiky o počte náhľadov, telefonátov, emailov, obhliadok
 11. Kvalifikácia potenciálnych záujemcov – telefonická komunikácia, informovanie o dôležitých faktoroch a selekcia vhodných záujemcov
 12. Samostatné vedenie obhliadky s potenciálnymi záujemcami
 13. Vyjednávanie o cene
 14. Aktívna komunikácia so všetkými zainteresovanými stranami
 15. Komunikácia so zazmluvnenou stranou na pravidelnej báze počas celej doby realitnej transakcie
 16. Ďalšie marketingové aktivity po vzájomnej dohode (napr. webová stránka pre špecifické nehnuteľnosti)

Komu sú moje služby určené? Tým,

 • ktorí chcú dostať bezpečný a kvalitný servis,
 • ktorí dôverujú značke RE/MAX, ktorej know-how a skúsenosti pri svojej práci využívam,
 • ktorí rozumejú hodnote, ktorú im prinášam a sú ochotní ju férovo ohodnotiť,
 • s ktorými je príjemná spolupráca, pretože tá je základom každého úspešného obchodu a dlhodobého vzťahu.

Komu, žiaľ, neviem pomôcť? Tým,

 • ktorí si chcú nehnuteľnosť predať, príp. prenajať sami (tzv. samopredajcovia),
 • ktorí chú mať viac ako jedného makléra (neexkluzivita),
 • ktorí nemajú záujem o férovú spoluprácu (nie, naozaj neponúkam nehnuteľnosť na predaj na základe inej ako písomnej dohody s majiteľom).
Ak potrebujete poradiť ohľadom predaja, či prenájmu Vašej nehnuteľnosti, kľudne sa mi ozvite:

Ing. Jana Kudelášová

Mobil: +421 905 713 105

E-mail: jana.kudelasova@re-max.sk

Adresa do kancelárie: RE/MAX Plus, Račianska 9, 831 02 Bratislava

alebo prostredníctvom kontaktného formulára na tejto webovej stránke.